Commit b944e369 authored by MARTIN Pierre's avatar MARTIN Pierre
Browse files

remove test folder + updated docs/Pipeline.png

parent cf858367
docs/Pipeline.png

143 KB | W: | H:

docs/Pipeline.png

198 KB | W: | H:

docs/Pipeline.png
docs/Pipeline.png
docs/Pipeline.png
docs/Pipeline.png
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
>chr1
CAAACGGCAACTATCNTACGGACAAAGAGGTATCTCNCCACAAGGATTCGTGGAAACCGTACGGAACCCCAGATCCGCAT
TTTCCGCATCTAAAANATATCAGTATTGCTTGTGTCNGACTGATATAATAAAAATAGCTGACAATCAAAAGATTATCAGC
CATTCTGTGTACCCGAGATCGTGCTCGAACCAACTACGGTGTTACACCACTAGAACCTGATACTAGCGCT
GCACACACGGTGGAATGAATGTGCCGGCAGACAAATGTGTTGAGTATAACACGATGGATGCAATCGCAAA
TGGAATGAGTA
AGACAAAAATAGACAATCAAGATAATTCTGTAGATCCTAAAACTAAAAACGGACACGGACAGAGGTA
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment